Giải pháp Ứng dụng CRM cho TTTM Giga

Tính năng:

Core Technology / Công nghệ:

  • Restful API
  • Microsoft Tech (.NET, .NET Core)
  • DAL Technology : Entity FW and Dapper
  • Data Base: SQL + PostgreSQL
  • OS: Windows, Linux OS
  • On Premise Or Cloud storage
  • OCR
  • AI
  • Microservices

Mô hình:

Scroll to top